Ułatwienia dostępu

Na jakość i efektywność procesu nauczania oraz wyniki kształcenia bezpośrednio wpływa zwiększanie możliwości rozwijania zainteresowań uczniów poprzez ich udział w zajęciach wpływających na rozwój psychospołeczny, intelektualny czy motywację. Zakres oraz tematyka zajęć dodatkowych w szkołach ogólnodostępnych, często jest ograniczona ramowym planem nauczania i środkami budżetowymi samorządu. Możliwością poszerzenia oferty działań podejmowanych na rzecz dzieci, stało się utworzenie Stowarzyszenia działającego, przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole, które skupia wielu członków, w tym nauczycieli tejże szkoły oraz rodziców dzieci do niej uczęszczających. Nad utworzeniem Stowarzyszenia pracowała grupa najbardziej zaangażowanych nauczycieli, widzących potrzebę wsparcia edukacji w szkole. Zgodnie z przepisami prawa, utworzyliśmy Stowarzyszenie „Kolska Trójka”. Po spełnieniu wszystkich wymagań prawnych, w dniu 2 grudnia 2013 roku rozpoczęliśmy oficjalną działalność.

 

Celem stowarzyszenia jest:

 1. działalność na rzecz oświaty, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska i osób niepełnosprawnych;
 2. dbałość o właściwy poziom nauczania dzieci i młodzieży oraz o najwyższą jakość wiedzy popularyzowanej wśród uczniów;
 3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego;
 5. działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych w środowisku lokalnym;
 6. promocja i organizacja wolontariatu;
 7. propagowanie aktywności fizycznej i sportu, organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych;
 8. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego;
 9. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym;
 10. pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 11. działalność charytatywna na rzecz osób niepełnoprawnych i ich rodzin oraz osób w trudnej sytuacji życiowej;
 12. rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku;
 13. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym;
 14. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy podmiotami;
 15. rozpoznawanie, rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego z nich oraz promowanie talentów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym;
 16. organizowanie czasu wolnego w godzinach pozalekcyjnych.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. popieranie i rozwijanie umiejętności oraz talentów uczniów, pozyskiwanie pomocy na rzecz uczniów, zapewnienie im pomocy dydaktycznych itp.;
 2. organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa;
 3. upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, organizowanie obozów wypoczynkowych, sportowych i wypoczynkowo-szkoleniowych;
 4. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
 5. rozwijanie świadomości ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 6. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
 7. promowanie dorobku lokalnej społeczności , upowszechnianie wiedzy o prawach obywatelskich, wspomaganie rozwoju demokracji;
 8. rozwijanie ducha przedsiębiorczości;
 9. działania na rzecz niepełnosprawnych ,organizowanie grup terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki itd.;
 10. działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w celu zachowania i rozwoju ich tożsamości kulturowej oraz realizacji zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne i narodowe;
 11. tworzenie centrum wolontariatu: organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy;
 12. pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów Stowarzyszenia;
 13. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami w celu jak najpełniejszej realizacji zadań Stowarzyszenia;
 14. organizowanie imprez okazjonalnych i integracyjnych;
 15. prowadzenie działalności w różnych formach organizacyjnych, tym działalności gospodarczej , zbiórek publicznych oraz poszukiwanie sponsorów;
 16. organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym kolonii, obozów, spartakiad, wycieczek;
 17. organizowanie zawodów sportowych, obozów i zajęć rekreacyjnych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych, tworzenie i prowadzenie sekcji i klubów sportowych;
 18. prowadzenie zajęć edukacyjnych i szkoleniowych;
 19. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć specjalistycznych, artystycznych, terapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Herb Miasta Koła Herb Gminy Koło Herb Powiatu Kolskiego

Stronę internetową
zrealizowano przy
wsparciu finansowym
Gminy Miejskiej Koło,
Gminy Koło oraz
Powiatu Kolskiego

Koncerty

 5 kwietnia 2024
 17:30 i 20:00

 6 kwietnia 2024
 16:00 i 18:30

 8 kwietnia 2024
 19:00

Kontakt

Stowarzyszenie Kolska Trójka
ul. Toruńska 68, 62-600 Koło
tel. 606 762 016

KRS: 0000480392, NIP: 6662111316
BNP Paribas Bank Polska S.A.
28 2030 0045 1110 0000 0302 3770

Realizacja: Marcin Żyliński