Ułatwienia dostępu

Obowiązek informacyjny

 

Informacja administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Kolska Trójka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, Poz.1) informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Kolska Trójka, ul. Toruńska 68, 62-600 Koło, reprezentowana przez Prezes stowarzyszenia - Aleksandrę Szacowną-Błaszczyk

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) wyznaczonego w Stowarzyszeniu Kolska Trójka: Aleksandra Szacowna-Błaszczyk

3. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw (szczegółowe podstawy prawne dostępne są do wglądu u IOD), na podstawie:

a. realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

c. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

4. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa bądź upoważnionym na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6. Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy w zależności od załatwianej sprawy; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020r. poz. 164 z późn. zm.); Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawę organizacji i zakresy działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) lub przez czas wskazany przez Administratora;

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8. Ma Pan/Pani prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą (art. 15 RODO);

b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO);

c) usunięcia danych osobowych, w szczególności w sytuacji cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy nie ma innej podstawy prawnej uprawniającej do przetwarzania danych osobowych (art. 17 RODO);

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

e) przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO);
Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub Umowy. Nie obejmuje ono Administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);

g) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia (tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć pisemnie na adres Stowarzyszenia.

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);

Herb Miasta Koła Herb Gminy Koło Herb Powiatu Kolskiego

Stronę internetową
zrealizowano przy
wsparciu finansowym
Gminy Miejskiej Koło,
Gminy Koło oraz
Powiatu Kolskiego

Koncerty

 5 kwietnia 2024
 17:30 i 20:00

 6 kwietnia 2024
 16:00 i 18:30

 8 kwietnia 2024
 19:00

Kontakt

Stowarzyszenie Kolska Trójka
ul. Toruńska 68, 62-600 Koło
tel. 606 762 016

KRS: 0000480392, NIP: 6662111316
BNP Paribas Bank Polska S.A.
28 2030 0045 1110 0000 0302 3770

Realizacja: Marcin Żyliński